Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw

 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
 Bryngarw House and Country Park
Nodweddion allweddol... Caffi, llwybrau cerdded, beicio, gweithgareddau crefftau maes, bywyd gwyllt

Cerddwch drwy goetir sy’n llawn bywyd gwyllt, lle mae tîm o geidwaid yn barod i ddangos sgiliau hynafol crefftau maes i chi.

Efallai y gwnewch fwynhau’r rhain hefyd...

Parc Gwledig Margam

Cyfuniad o ystad fawreddog gyda bridiau prin, castell hudolus, ac adfeilion hynafol. Mae Margam yn barc y bobl fel yn unlle arall.

Dod ar draws bywyd gwyllt

Profwch y rhyfeddod o ddod ar draws natur yn ein parciau, gerddi a choetiroedd, o deithiau cerdded gyda’r hwyr er mwyn gweld ystlumod, i gyfrinachau cychod gwenyn.

Os ydych chi’n hoffi’r awyr agored, ewch i Ben-y-bont ar Ogwr. Ewch ar daith gerdded neu feic o fewn y 113 erw o goetir sy’n amgylchynu ceinder Tŷ Bryngarw. Mwynhewch wefr o weld glas y dorlan fel fflach o liw saffir, a chael cipolwg ar gnocell y cnau yn y coed derw cnotiog, a chwiliwch am fronwennod y dŵr yn pysgota yn y nentydd sy’n llifo’n gyflym – efallai y byddwch yn gweld dyfrgi, hyd yn oed.
 
Dysgwch sgiliau hynafol crefftau maes, o chwilota am fwyd a diod i gynnau tân ac chreu ffau gyda’n ceidwaid. Wedyn, gallwch fwynhau heddwch yr ardd Siapaneaidd a’i choed masarn tanllyd, cyn ymlacio yn y caffi newydd sbon sydd â bwyd ffres o ffynonellau lleol. Mae picau ar y maen yn un o’i arbenigeddau. Ac mae mêl lleol ar werth – mae’r dolydd blodau gwyllt a’r ffromlys chwarennog yn llawn neithdar sy’n darparu digonedd o fwyd i’r gwenyn. Dyma ddiwrnod allan da.

Cerdded bendigedig

Am daith gerdded iachaol gyda bywyd gwyllt o’ch cwmpas, mae Parc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn taro’r nod. Dyfarnwyd Gwobr y Faner Werdd i’r parc yn 2010, a gyda 113 erw o goetir a dolydd, mae digon o le i grwydro. Lle bynnag yr ewch, mae’n gysur gwybod bod te a phicau ar y maen yn eich disgwyl!
 
Mae Crwydr Glan yr Afon yn llwybr hamddenol ar lan yr Afon Garw - yn oes Fictoria, defnyddiwyd y dyfroedd hyn i olchi glo ac roedd yn cael ei hadnabod fel ‘yr afon ddu’. O dan ganopi’r coed castanwydd melys, mae cnocellod brith mwyaf, boncathod a thylluanod brych yn cysgodi, ac ar lan yr afon mae dyfrgwn, glas y dorlan a bronwennod y dŵr, ac ar ddiwedd dydd, mae ystlumod yn hedfan.
 
Dewisiwch Grwydr y Dolydd a dilynnwch y glöynnod byw a allai’ch harwain at y tegeirianau gwyllt; gwrandewch ar lwydfronnau a gwibedogion yn canu yn y gwrychoedd. Neu gallwch ddilyn Llwybr Cerdded y Coetir, sef llwybr hirach sy’n mynd â chi o gwmpas y llyn lle mae glas y dorlan, a’r ardd Siapaneaidd sy’n llawn coed masarn, yn hardd yn ei blodau yn y gwanwyn ac yn danllyd ei lliwiau coch ac aur yn yr hydref.
 
Gwylio Byd Natur
Mynnwch gopi o arweiniad ‘Gwylio Byd Natur’ pan ewch am dro ym Mharc Gwledig Bryngarw a chewch eich synnu gan ddyfeisgarwch yr adar a’r creaduriaid o’ch cwmpas. Cewch weld sut mae cnocellod y cnau yn agor cnau ac yn gallu teithio i lawr coed gyda’u pigau ar y blaen, neu sut mae ymylon gloÿnnod byw ymylon oren yn dychryn ysglyfaethwyr. Hwyrach eich bod yn meddwl bod llwyth o grifft broga yn y pyllau, ond dim ond pum wy mewn 2,000 sy’n debygol o fynd yr holl ffordd i fod yn oedolion broga! Gallwch hefyd sylwi ar dechnegau bwydo amrywiol wiwerod, llygod a llygod dŵr drwy edrych ar y cnau collen sydd mewn coetiroedd, neu ddyfalu sut yr oedd ffwng penodol sy’n tyfu ar goed bedw yn arfer cael ei ddefnyddio i roi min ar gyllyll.
 

Oriau agor

Haf: o 10am (mynediad olaf am 5.30pm)
Gaeaf: o 10am (mynediad olaf am 4.30pm)

Mynediad

Am ddim

Parcio

1 Ebrill i 30 Medi: £2.50 am hanner diwrnod, £4.00 am ddiwrnod cyfan
1 Hydref i 31 Mawrth: £1.00 am ddiwrnod cyfan

Manylion cyswllt

Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw
Brynmenyn
ger Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8UU
01656 725155 (parc)
01656 729009 (tŷ)
www.bryngarwhouse.co.uk

Cyfleusterau

CafeWCDisabled WCCycle friendlyDog friendlyPlay ground

Gwrandewch ar ein Podlediad neu ei lawrlwytho