Gerddi Aberglasne

Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Aberglasney Gardens
Nodweddion allweddol... Gardd furiog, gastro-gaffi, planhigion ar werth, coetir, pwll suddedig, tŷ, Ninfariwm, bywyd gwyllt

Mae rhywbeth newydd i’w weld bob amser ar ymweliad i’r gerddi hyn sy’n 500 mlwydd oed yn Nyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin – os byddwch chi’n lwcus, gallech weld y dyfrgwn.

Efallai y gwnewch fwynhau’r rhain hefyd...

Gardd Coetir Colby

‘Does dim arwyddion ‘cadwch oddi ar y glaswellt’ yma, dim ond gwledd ryfeddol o hwyl i blant ac oedolion fel ei gilydd, lle caiff pawb eu hannog i fwynhau pob peth naturiol.

Pŵer blodau

O fylbiau’r gwanwyn i rosod afreolus yr haf, dail yr hydref fel gemau o liw, a choed cadarn yn y gaeaf – gallwch fwynhau pleserau drwy gydol y flwyddyn yng ngerddi dynamig De Cymru.

Coed Dyffryn Penllergaer

Dewch i fod yn rhan o gynllun adfer sy’n dadorchuddio ac adfer gogoniant blaenorol gardd Fictoraidd anhygoel sy’n cynnwys rhaeadrau a therasau eang dramatig.

Mae rhywbeth newydd i’w weld bob amser ar ymweliad i’r gerddi hyn sy’n 500 mlwydd oed yn Nyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin. Cafodd Gardd y Cloestrau a’r mur parapet anghyffredin, a fu’n gudd am ganrifoedd, eu hadfer 16 mlynedd yn ôl, a nawr mae’r plasty Georgaidd godidog yn cael adfywiad.  Eleni bydd prif neuadd ac adran ddwyreiniol y tŷ rhestredig Gradd II* yn cael eu hadfer. Peidiwch ag anghofio’r twnnel coed yw hynafol a’r Ninfariwm rhyfeddol lle mae planhigion trofannol yn tyfu ymysg muriau adfeiliedig cwrt canolog y plasty.
Mae’r gerddi’n datblygu’n gyson wrth i lwybrau cerdded gael eu plannu yn y coetir, ac mae’r ardd lysiau furiog yn dod yn fwy cynhyrchiol bob blwyddyn, gyda’r ffrwythau a llysiau ffres yn mynd yn syth ‘o’r llain i’r plât’ yn y caffi. Gyda golygfeydd dros Ardd y Pwll, dyma fan perffaith i ymlacio a mwynhau pryd o fwyd. Erbyn hyn mae’r Prif Arddwr, Joseph Atkin, yn dod â phlanhigion â gwreiddiau noeth a blodau wedi’u torri sy’n weddill i’r siop i’w gwerthu, fel y gall ymwelwyr gael swfenîr byw o’u hymweliad. Mae’n gam poblogaidd dros ben.

Bywyd Gwyllt Clyfar

Mae’r anifeiliaid yn Aberglasne yn Llangathen, Sir Gaerfyrddin, yn ymddangos yn fwy clyfar na’r cyffredin. Sonia’r Prif Arddwr, Joseph Atkin, am y ffordd y mae dyfrgwn o’r Afon Tywi ar gyrion yr ystad yn dod draw i’r gerddi a gwledda ar lysywod dŵr croyw yn y pwll. ‘Mae’n digwydd unwaith bob pythefnos, fel arfer,’ dywedodd. Mae’r ceirw brith lleol yn cadw llygad ar y gwaith plannu toreithiog yn y gerddi hefyd. ‘Roeddem wedi gosod ffens uchel sy’n atal ceirw i’w cadw allan – ond wedyn sylweddolom eu bod yn osgoi’r ffens ac yn trotian ar hyd y ffordd a dod i mewn drwy borth yr ymwelwyr. Heb feddwl dim am dalu!’
 
Chwedlau’r Afon
Os ydych yn caru natur, gallwch gyfuno ymweliad â Gerddi Aberglasne gydag archwilio’r Afon Tywi, sydd wedi ei diogelu oherwydd ei phwysigrwydd i fywyd gwyllt, gan gynnwys rhywogaethau o bysgod sydd dan fygythiad. Mae Pont Cilsan gerllaw yn fan gwylio gwych lle gallwch weld dyfrgwn – yr amseroedd gorau ar gyfer eu gweld yw ar doriad gwawr a gyda’r nos. Dewch â’ch binocwlars ar gyfer gwylio adar hefyd – mae glas y dorlan, siglennod llwyd a gwenoliaid y glennydd ymhlith y golygfeydd godidog i’w gweld ar hyd yr Afon Tywi. Mae cwtiaid torchog bach yn ymgasglu ar y glannau graeanog rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf, ac yn y gaeaf gellir gweld niferoedd enfawr o adar gwyllt ac elyrch y gogledd ar yr ystumllynnoedd. Mae golfanod y coed yn rhyfeddol o niferus hefyd – ewch i faes parcio Dryslwyn, lle maent yn cael eu bwydo.
 

Oriau agor

Ebrill i Hydref: 10am–6pm
(mynediad olaf 5pm)
 
Tachwedd i Fawrth: 10.30am–4pm  (mynediad olaf 3pm)
 
Caffi: fel y gerddi

Mynediad i’r gerddi

Oedolyn £8.00, plentyn £4.00

Parcio

Am ddim

Manylion cyswllt

Gerddi Aberglasne
Llangathen
Sir Gaerfyrddin
SA32 8QH
01558 668998
www.aberglasney.org

Cyfleusterau

CafeWCDisabled WCShop

Gwrandewch ar ein Podlediad neu ei lawrlwytho